بازاریابی سازمانی

چطوری پرسنای خریداران را تهیه کنیم؟

یکی از عواملی که در موفقیت بازاریابی سازمانی نقش عمده ای دارد، طراحی پرسنای خریدار است. برای آنکه بتوان یک پرسنای خریدار کاربردی طراحی کرد باید تحقیقات عملی درباره مشتریان ایده آل خود انجام…