داستان سرایی , نکات پایه فروش

چگونه از مهارت داستان سرایی در فروش استفاده کنیم؟

هر داستان شامل بخش هایی است که با بسط آن ها یک مخاطب مجذوب می گردد و شما با توجه به هر شرایطی که با آن روبرو می شوید با داستانی داشته باشید که بتواند ارزش شما و آنچه انجام می دهید را به درستی نشان دهد.