فروش سازمانی

سه کانون اصلی در فروش سازمانی

یکی از اشتباهات تمامی فروشندگان من جمله خودم من این است که فک می کنیم که نیاز برای همه افراد سازمان یکی است و بدون توجه به این موضوع که کجای سازمان هستیم و درباره چه چیزی باید سخن بگوییم اقدام به فروش می کنیم.