بازاریابی تلفنی , فروش سازمانی

در اولین تماس تلفنی چطوری صحبت کنیم؟

یکی از مشکلات عدیده که فروشندگان سازمانی دارند، مربوط به اولین اقدام در فرآیند فروش سازمانی یعنی بازاریابی تلفنی است. در واقع اولین قدم برای موفق شدن در فروش سازمانی، اقدام به تماس اولیه برای…