بازاریابی تلفنی , نکات پایه فروش

۹ نگرش ضروری برای موفقیت در بازاریابی تلفنی

همه فروشنده ها نیاز دارند که قیف فروش خود را پر نگه دارند تا بتوانند اهداف فروش خود را تحقق بخشند. یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و مفید تلفن است. تلفن سریعترین و کاراترین ابزار یک فروشنده…