تکنیک های فروش , نکات پایه فروش

شش شخصیتی که در جلسات فروش با آن ها روبرو می شوید؟

فروش یعنی ارتباط با آدم های مختلف به طوریکه بتوانید آن چیزی که آن ها به دنبال آن هستند، پیدا کنید و در اختیارشان قرار دهید. اگر شما همین یک عمل را به خوبی انجام دهید، فرآیند…